வீடியோ பதிவுகள் 

ஒரு படம் ஆயிரம் வார்த்தைக்கு சமம் என்றால், வீடியோ 1,00,000 வார்த்தைக்கு??